Защо е необходима ОВОС оценка?

Когато развиваме своя бизнес, има много неща, които са не по-малко важни от печалбата. Отговорността към природата е също много важен фактор. Ако не взимаме достатъчно мерки да се съобразим с нея, можем да си навлечем проблеми със закона и с репутацията, които трудно после ще можем да оставим зад гърба си.

Както според законодателството на Република България, така и според нормативната уредба на целия Европейски съюз, извършването на оценка за въздействие върху околната среда (съкратено, “ОВОС”) е задължително за повечето по-мащабни проекти. Това са мерки, които трябва да бъдат взети още на етап инвестиционно предложение. В противен случай рискуваме да бъде спрян проектът ни и, което е по-лошо - да навредим на природата.

Някои природни области са в особен риск невнимателни инвестиционни проекти в тях да представляват риск за чистотата на въздуха, почвите и водите, местните популации и екосистемата като цяло. В тази група спадат, например, крайбрежията и морските зони, областите край реки, мочурищата и речните устия, а също и планините и горите, всякакви защитени територии и други. Поради това строителството на обекти от туристическата инфраструктура - като ски писти, например, попада също под изискването за ОВОС. Под специално наблюдение се включват също така и обектите с културно и историческо значение.

Има също така и цели индустриални сектори, които традиционно са разглеждани като сериозни замърсители и затова регулаторите постоянно ги държат под зоркото си око. Такива са енергопроизводствени предприятия, отоплителни централи, цехове стоманообработка и други.

Доклад за екологичната оценка (ДОВОС) се изисква по силата на Закона за околната среда и приложенията към него и се съставя в съответствие с Наредбата за условията и реда за извършване.

Кой и как преценява дали е необходима ОВОС?

Дали е необходимо извършване на ОВОС консултации , се преценява на базата на съществуващата нормативна уредба, по метода на скрийнинг, в зависимост от редица фактори и по различни утвърдени критерии. Затова и сме длъжни да изпратим до властите информация за размера на нашето инвестиционно предложение, както и други негови характеристики, включително площта, която предстои да бъде засегната, мащабността, обхвата (скоупинг), производителността, предвижданата генерация на отпадъци и др.

Властите вземат решение по даден инвестиционен проект се налага прилагане на ДОВОС. Това са МОСВ в национален мащаб и за националните обекти и по места - съответните РИОСВ. Инвеститорът обаче е този, който е длъжен да поиска от тях да се произнесат по темата посредством специално писмено уведомление по образец. Ако впоследствие компетентните органи решат, че не се налага прилагането на процес по оценка, проектът може да продължи към изпълнението си без взимане на каквито и да било допълнителни мерки.

Кой изготвя доклада?

За изготвяне на доклада по ОВОС се свиква екип от независими специалисти в областта на екологията, екологичното право, орнитология и др., в зависимост от конкретното инвестиционно предложение. Те са длъжни да декларират, че сведенията и анализите, изложени в него, отговарят на действителността. По този начин се гарантира истинността на съдържанието на документа.

Какво е най-важното при екологичната оценка?

Разбира се, най-важното при взимането на преценка за ОВОС е това до каква степен проектът би повлиял негативно и би замърсил околната среда. Ако се докаже, че това е така до значителна степен, следва да бъдат издадени съответните предписания. Дава се и съответният срок за въвеждане в унисон със законодателството. Ако това не се случи, проектът може да не получи разрешително.

Как се оценява въздействието върху околната среда?

По регламент ДОВОС трябва да има определена структура и съдържание. След изготвяне, докладът се представя за обществено обсъждане в рамките на законово отредения срок. През този период организации и граждани могат да излизат със становища по проекта.

На уебсайта Ecoabonament.bg ще намерите интересна и важна информация на тема опазването на околната среда и изготвянето на ОВОС.